D-LiteWeb Disclaimer

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op www.d-liteweb.nl (hierna de "Site") website en op alle Internet-initiatieven van D-LiteWeb (hierna "D-LiteWeb"). Het gebruik van de Site impliceert dat U kennis heeft genomen van deze gebruiksvoorwaarden en U zich verbindt ze na te leven.

1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze Site is een originele creatie, waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op deze Site gebruikte logo's, tekeningen, beelden en foto's worden door het auteursrecht beschermd. U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van D-LiteWeb en desgevallend haar informatieverstrekker en U verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciŽle doeleinden op eender welke wijze van de Site en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D-LiteWeb. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie afkomstig van de Site of aanverwante D-LiteWeb diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

2. AANSPRAKELIJKHEID

Storingen, onderbrekingen of fouten

Op de Site kunnen storingen of onderbrekingen voorkomen. D-LiteWeb en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor deze eventuele storingen, onderbrekingen of fouten. De eventuele storingen, onderbrekingen of fouten kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. D-LiteWeb en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

D-LiteWeb en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de door D-LiteWeb gecreŽerde internetsite en/ of pagina's de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is.

Gebruik en inhoud van de informatie beschikbaar op de Site

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de Site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is. D-LiteWeb is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit de Site, pagina's, of links. D-LiteWeb kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in de informatie aangeboden op de Site.

De sites van derden naar waar hyperlinks worden gelegd worden niet gecontroleerd door D-LiteWeb en D-LiteWeb kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites of voor de hyperlinks die deze site naar andere sites legt. Een hyperlink naar sites van derden impliceert geen enkele goedkeuring of kwaliteitsgarantie van D-LiteWeb. De gegevens op deze Site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. De Site is alleen bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. D-LiteWeb geeft geen enkele garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de Site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, hieronder begrepen, financieel of commercieel verlies, verlies van gegevens, gederfde winst, misgelopen besparingen, vertraging van zijn activiteiten ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de Site, wordt door D-LiteWeb uitdrukkelijk afgewezen, en dit zelfs wanneer zij op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Site.